Ngày 23-7, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết Chủ tịch TP Lê Trung Chinh đã có thông báo tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn TP.

Theo đó, thực hiện bổ sung các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung tại Trung tâm hành chính TP, các quận, huyện, phường xã tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp cho đến khi có thông báo mới.

Trong thời gian này, khuyến khích các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến (dichvucong.danang.gov.vn) để thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Sử dụng dịch vụ bưu chính công trong việc gửi hồ sơ và nhận kết quả thủ tục hành chính.

Trong trường hợp cần thiết, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp liên hệ trực tiếp cơ quan, đơn vị liên quan để được xem xét giải quyết hồ sơ đúng quy định.

Ông Chinh cũng yêu cầu thông báo công khai số điện thoại của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và viên chức, công chức được phân công theo dõi, xử lý hồ sơ để các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp biết liên hệ công tác. Đồng thời yêu cầu các cơ quan bố trí nhân sự theo dõi, giải quyết hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đúng quy định.